Kunstloc Brabant wacht bezuiniging van 1,2 miljoen

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten de subsidie van Kunstloc Brabant gefaseerd af te bouwen met 1.200.000 euro. 600.000 euro per 1 januari 2022 en 600.000 per 1 januari 2023. Het college meent de ruimte voor deze bezuiniging te vinden in een verminderde inzet van Kunstloc Brabant op onder andere cultuureducatie, cultuurparticipatie en kunst in de openbare ruimte. De bezuiniging treft daarmee de ontwikkeling van cultuureducatie op Brabantse scholen, de cultuurdeelname van Brabanders in een kwetsbare positie en de Brabantse koepelorganisaties van amateurkunst.  Deze bezuiniging komt bovenop het eerdere besluit tot halvering van het impulsgeldenbudget, het instrument voor duurzame versterking van de Brabantse culturele sector. Kunstloc Brabant vindt de afbouw onverantwoord en tekent bezwaar aan tegen dit besluit. 

[Cultuureducatie op scholen: Foto Arthur Krijgsman]
 
Inhoudelijke grondslag 
‘Samen blijven we investeren in kunst, cultuur en creativiteit.’ ‘Dat is de kracht van Brabant.’ Het was de boodschap in een advertentie die de Provincie vlak voor de Kerst in de Brabantse kranten publiceerde. Want: ‘Als we ooit hebben gezien hoeveel waarde cultuur heeft, is het wel in deze coronacrisis.’ De advertentie kwam kort na de bekendmaking dat de Provincie het budget voor het succesvolle impulsgeldenprogramma met ingang van 2021 halveert en na de publicatie van het Beleidskader Vrije tijd, Cultuur en Sport 2021-2022. Dit kader biedt concreet beleid en concrete beleidsvoornemens waarin weinig zichtbaar wordt van het in de advertentie zo ronkend beleden geloof in de waarde van cultuur voor de Brabantse samenleving.  
 
Na de korting op het impulsgeldenbudget krijgt nu kennis- en uitvoeringsorganisatie Kunstloc Brabant de boodschap de dienstverlening gefaseerd af te bouwen, om daarmee een structurele bezuiniging van in totaal 1,2 miljoen euro te realiseren binnen het provinciale cultuurbeleid. Kunstloc Brabant ageert tegen dit besluit mede omdat de provincie verwijst naar landelijk beleid dat pas na 2024 mogelijk zijn beslag krijgt. Bovendien is het besluit gefundeerd op bovengenoemd Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport, dat nog niet door Provinciale Staten is bekrachtigd.

Leidende positie van Brabant in geding 
Brabant wist zich de afgelopen jaren, mede door de regisserende rol van de provincie en inzet van Kunstloc, landelijk in de kijker te spelen als voorloper op vrijwel alle terreinen van cultuurbeleid. In samenwerking met de culturele sector is zo de vernieuwende werkwijze TalentHub Brabant en de infrastructuur voor cultuurparticipatie en -educatie gerealiseerd. Ten aanzien van dat laatste diende Kunstloc onlangs namens bijna alle Brabantse gemeenten een nieuwe aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in, waardoor de komende jaren kunst en cultuur voor vrijwel alle Brabantse kinderen toegankelijk kan worden. Met de impulsgelden vernieuwde de provincie het instrumentarium om de culturele sector te versterken: naast subsidies zijn kennisvouchers, leningen, garantstellingen en crowdfunding een wezenlijke rol gaan spelen. Allemaal voorbeelden die landelijk hoge ogen gooiden en navolging kregen. Met deze bezuiniging zet de provincie deze voorbeeldpositie nu op het spel en maakt cultuur voor iedere Brabander minder bereikbaar.  
 
En dat terwijl kunst en cultuur juist in deze ongekend moeilijke tijd broodnodig zijn om nieuwe perspectieven te scheppen en troost te bieden.